MOTTO: „Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania”

                                                                Maria Molicka

 

 

 1 [d] - BAJKI1

 

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY: Wprowadzenie dzieci w świat literatury. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

 

 

 

 

  

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 70 „STOKROTKA” W BYDGOSZCZY 

 

I. Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

II. Charakterystyka placówki

Przedszkole Nr 70 „Stokrotka” w Bydgoszczy  mieści się w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym. Znajdują się w nim:

 • 5 sal dydaktycznych
 • 3 łazienki
 • szatnia
 • salka do zajęć dodatkowych
 • sypialnia dla najmłodszych przedszkolaków
 •  zaplecze kuchenne wyposażone w nowoczesne urządzenia
 • pomieszczenia administracyjne i socjalne

Przedszkole istnieje od września 1983 r. Funkcję dyrektora pełni mgr Elżbieta Radzikowska. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Przedszkole Nr 70 jest przedszkolem publicznym:

 • prowadzi nieodpłatną działalności  wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas dopołudniowy wypełniają zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową , zabawy swobodne i zorganizowane, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na terenie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

 W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

 • język angielski 2 x w tygodniu
 •  rytmika 1 x w tygodniu
 •  logopedia 1 x w tygodniu
 • zajęcia taneczne 1 x w tygodniu
 • religia 6-laki 2 x w tygodniu
 • szachy – 1 x w tygodniu

III. Wizja placówki

 

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

IV. Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

Dziecko w naszym przedszkolu 

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożenia.

 

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:

 • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
 • wykazuje:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
  • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
  • umiejętność współpracy w grupie – umiejętność radzenia sobie z trudnościami
  • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
  • samodzielność,
  • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • posiada:
  • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
  • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
  • podstawową wiedzę o świecie;
 • umie:
  • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • rozumie, zna, przestrzega:
  • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
  • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
  • zasady kultury współżycia, postępowania,
  • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
  • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
 • nie obawia się:
  • występować publicznie
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • wyrażania swoich uczuć;

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

V. Cele i zadania

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

 VI.  Kierunki realizacji koncepcji pracy

 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Rozwijanie uzdolnień
 • Edukacja przez sztukę
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

VII.  Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

VIII.  Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia

przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Programie adaptacyjny
 • Programie wychowawczym
 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
 • Rocznym programie rozwoju, które stanowią

integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.