Program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego

rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dziecko odniosło sukces w szkol i dorosłym życiu powinno we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności.

 

Klucz do uczenia się jest programem, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te trzy kluczowe umiejętności.

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów

oraz niezbędnych zachowań:

• ruchu lub bezruchu ciała,

• skupienia uwagi,

• określenia zachowań,

• koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,

• określenie ograniczeń własnego ciała,

• panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami

w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.

Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

• uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,

• uczy się tego, co powiedział nauczyciel,

• plan nauczyciela staje się jego planem,

• jest ciekawe,

• jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,

• chce się uczyć dla własnej przyjemności,

• jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program Klucz do uczenia

się rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

• matematyczno-logiczną,

• ruchową,

• językową,

• wizualno-przestrzenną,

• muzyczną,

• intrapersonalną (refleksyjną),

• interpersonalną,

• przyrodniczą.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia

innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

• praca w parach,

• refleksja grupowa,

• praca zespołowa,

• wspólne sukcesy,

• wspólna zabawa,

• wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Należy podkreślić, że w myśl nowego rozporządzenia w sprawie pomocy psychologicznopedagogicznej,

która ma być organizowana w przedszkolu zajęcia rozwijające umiejętności

uczenia się są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku przez

nauczyciela.

Program Klucz do uczenia się umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko

wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia

satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy

posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować

narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.

Zawarte w nim treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Proces uczenia się organizowany przez nauczyciela wspiera rozwój dziecka za pomocą różnorodnych kierunków edukacji, co jest zgodne z założeniami prof.Ryszarda Więckowskiego, twórcy pedagogiki wczesnoszkolnej opartej na wielokierunkowej aktywności dziecka.

Nauczyciel zainteresowany realizacją programu Klucz do uczenia się ma sposobność skorzystać z oferty wspierania dziecka w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci.

Program Klucz do uczenia się spełnia 45 z 50 (wymagania określone w czterech obszarach

rozwoju dziecka podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. (Dz. U., poz. 356).

 

W części I/3 programu wskazano dodatkowe

rozwiązania wynikające z obowiązku prowadzenia

rytmiki oraz gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej. Po uwzględnieniu opisanych

wskazówek, program Klucz do uczenia się w pełni:

1) Gwarantuje realizację nadrzędnego celu wychowania przedszkolnego:

• wspiera całościowo rozwój dziecka poprzez zawarte w nim treści, jak i organizację procesu

nauczania – uczenia się; dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej

grupy.

2) Gwarantuje realizację wszystkich zadań przedszkola:

• wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju;

• inspiruje nauczyciela do tworzenia warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,

zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

• wspiera aktywności dziecka, które podnoszą poziom integracji sensorycznej i umiejętności

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

• zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

doświadczeń, które umożliwią ciągłość procesów adaptacji oraz pomagają dzieciom

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

• wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata, poprzez dobór treści adekwatnych do

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

• wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

• tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

• przygotowuje dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz do dbania

o zdrowie psychiczne, m.in. w sytuacjach zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne

do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci oraz poprzez

wykorzystywanie naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu;

• tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska,

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

• tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko

przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające poznanie wartości oraz norm

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

• tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki

w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego

działania, prezentowanie wytworów swojej pracy;

• systematycznie wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do

osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole oraz sprawia,

że dzieci budują własne, naturalne strategie uczenia się.

3) Gwarantuje dzieciom nabywanie wymaganych umiejętności ponieważ w swych treściach

wychowawczo-dydaktycznych:

• uwzględnia umiejętności określone w czterech obszarach rozwoju dziecka: fizycznym,

emocjonalnym, społecznym i poznawczym, stosownie do aktualnych możliwości

rozwojowych dziecka;

• zawiera treści wykraczające poza wymagania podstawy programowej, przez co

umożliwia pracę z dzieckiem zdolnym.

Dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą treści wychowawczo-dydaktycznych zawartych w programie, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek, potrafią analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązywać problemy. Program Klucz do uczenia się sprawia, że nauczyciele organizują edukację dzieci jako dynamiczny proces nadawania osobistego sensu i rozumienia zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako przekaz gotowych informacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU ZNAJDUJE SIE NA STRONIE

www.kluczdouczeniasie.pl