Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 

 

 Zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich  

oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek jest niezwykle ważne dla ich rozwoju.

Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy rozbudzaćich zamiłowanie do czytania książek przystępując do projektu

 

 Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIE NA STRONIE

 www.mac.pl/malymis

Przedszkole Nr 70"STOKROTKA"
ul.Bielicka 41
85-135 Bydgoszcz

tel. 52 340 43 79