Nawet każda najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę - jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling są bardzo ważne dla środowiska, dlatego należy pamiętać by oddzielać baterie od pozostałych odpadów. Przyłaczenie sie do akcji polegającej na zbiórce baterii  ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej i wyjaśnianie, w jaki sposób prawidłowo postępować z odpadami w postaci zużytych baterii.