PLANETA DZIECI

Opublikowano: 2021-09-12 11:45, Numer artykułu: 43004 , Autor: M.Kizielewicz

 

 

Program „Planeta dzieci” jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Gwarantuje realizację podstawy, dając jednocześnie nauczycielom możliwość rozszerzenia jego treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy. Do osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego określone cele szczegółowe. Cele te zostały podzielone na cztery etapy, zgodnie z grupami wiekowymi: dla 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Podział zawarty w programie jest umownym i jedynym kryterium doboru celów i treści nauczania oraz wymagań stawianych dziecku powinny być jego możliwości rozwojowe.

Program koncentruje się na osiągnięciu przez dzieci następujących umiejętności, które zdaniem autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania są najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Są to następujące umiejętności: kreatywność, innowacyjne myślenie, umiejętność współpracy w

zespole, zdolność samodzielnego planowania działań, umiejętność formułowania ważnych pytań.

W ramach tych umiejętności wyłoniono kompetencje kluczowe:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

2. porozumiewanie się w językach obcych,

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,

4. kompetencje informatyczne,

5. umiejętność uczenia się,

6. kompetencje społeczne i obywatelskie,

7. inicjatywność i przedsiębiorczość,

8. świadomość i ekspresja kulturalna

Program wskazuje, jak należy te kompetencje rozwijać, zwracając w procesie edukacyjnym szczególną uwagę na podmiotowość dziecka i wychowanie w duchu wartości uniwersalnych.